Çiğli Avukat

Çiğli Avukat

Çiğli avukat ve hukuk büroları, İzmir Çiğli bölgesinin adli yoğunluğu göz önünde bulundurulunca İzmir’in çok önemli yargı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Gürbüz Law+ Partners olarak İzmir bölgesinde çeşitli birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir. Gürbüz Law+ Partners, Çiğli avukat uzman kadrosu tarafından İzmir’de kurulmuş ve yerli-yabancı tüm müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Gürbüz Law+ Partners, başta ceza, boşanma, iş, gayrimenkul davaları olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği bazı alanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Ceza davaları,
 • Mirasa ilişkin tenkis vb. bütün miras davaları,
 • Yürütmenin iptali vb. kamuya ilişkin davalar,
 • Türk vatandaşı olmayanların oturma ve çalışma izni almaları vb. yabancılar hukukuna ilişkin davalar,
 • Bilişim suçları başta olmak üzere bilişim hukukuna ilişkin davalar,
 • Boşanma davaları,
 • İş uyuşmazlıklarına ilişkin uyuşmazlıklar ve dava süreci takibi ,
 • Fikri haklara ilişkin davalar,
 • Ticari şirketlere ilişkin davalar,
 • İcra işlemleri ve icraya dair tüm davalar,
 • Taşınmazın yolsuz tescili, zilyetliğin devri gibi taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin davalar,

Çiğli Avukat çalışma alanları bunlarla sınırlı değildir. Gerçek veya tüzel kişinin yaşadığı tüm hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda Gürbüz Law+ Partners avukatları hizmet vermektedir.

Çiğli Hukuk Bürosu Avukat

Çiğli Hukuk Bürosu Avukat olarak İzmir genelinde hukukun bir çok alanında tecrübeli kadrosu ile hizmet veren Çiğli Hukuk Bürosu Avukat Gürbüz Law+ Partners desteği ile boşanma, işçi davaları, miras davaları, ceza davaları gibi bir çok alanda Çiğli Hukuk Bürosu Avukatı sayesinde istenilen sonuçlara ulaşılacaktır.

Çiğli Hukuk Bürosu Avukat

Çiğli İcra ve İflas Avukatı

İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Çiğli icra avukatı denilmektedir. İcra avukatı ne iş yapar sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra hukuku avukatı icra mahkemesi nezdinde görülen davalarda ve icra dairelerinde yapılan iş ve işlemlerde görev alır. İcra avukatı İzmir, icra takip işlemlerinin ilerletilmesini sağlar. İcra takip işlemleri, borçluya karşı icra organlarınca yapılan işlemlerdir. İcra avukatının baktığı davalar genel olarak;

 • İtirazın İptali Davası,
 • İcra Sorgulama
 • Taahhüdü İhlal Davası, İflas Davası,
 • İtirazın Kaldırılması Davası,
 • İflas Ertelemesi Davası,
 • İhalenin Feshi Davası,
 • İstihkak Davası,
 • Karşılıksız Çek Davası,
 • Yedieminliği Suistimal Davası gibi Davalardır.

İcra avukatlarının icra dairelerinde yaptığı iş ve işlemler genel olarak şunlardır;

 • Alacaklının Borcunu Elde Etmesini Sağlamaya Yönelik İş Ve İşlemler;
 • İcra Takibi Başlatılması,
 • İcra Takibine İtiraz Edilmesi
 • Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi,
 • Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğe Çıkartılması,
 • Borçlunun Mallarına Ve Alacaklarına Haciz Konulması,
 • Haciz Konulan Malların Satışının Yapılması Gibi İşlemlerdir.
 • Borçlunun Borçlu Olmadığını Tespitine Yönelik İş Ve İşlemlerdir;

Çiğli icra avukatı ayrıca gerektiğinde borçlunun borçlu olmadığı için menfi tespit davası veya haksız yere ödenmiş paranın iadesi için istirdat davası açar. İcra takibine itiraz süresi kaçırılması durumunda ne olur? İcra takibine itiraz süresinde, mevcut bir engel nedeniyle borçlunun kusuru olmaksızın yapılamaz ise gecikmiş itiraz yoluna gitmekte fayda vardır. İtiraz yapıldı ve itiraz dava yolu ile kaldırıldı veya iptal edildi. Bu durumda haciz yolu açık olarak icra dosyasında işlemler yapılabilmektedir. Haciz aşamasından sonra alacaklı taraf malların satışını talep edebilir. Çiğli icra avukatı satış talebinde bulunmak belli bir süreye tabidir. Şöyle ki; taşınmaz mallarda haciz söz konusuysa haciz tarihinden itibaren 1 sene içerisinde satış talebinde bulunmak gerekmektedir. Menkul mallarda ise haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talebinde bulunmak gerekmektedir. Aksi durumda hacizler düşmektedir. Bu süreçte haciz yenilemesi yapılabilir.

Çiğli İcra ve İflas Avukatı

Çiğli Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku avukatı, müvekkillerden gelen kira kontratlarını revize eden ve düzenleyen TBK hükümlerine göre kira hukukuna uygun çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlayan, kira hukuku kaynaklı tahliye davaları, kira tespit davaları gibi her türlü kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarla ilgilenen alanında uzman hukukçuya denir.

Çiğli Kira Hukuku Avukatı olarak Gürbüz Law+ Partners uzman kadrosunun desteği ile

 • Kira bedelinin tespiti veya uyarlanması,
 • Kiralananın tahliyesi
 • Kira sözleşmesinin feshi
 • Kira sözleşmesinden doğan edimlerin ifası kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Ödenmemiş kira bedelleri nedeniyle sözleşmesinin feshi,
 • Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracının olağan kullanımı nedeniyle tazminat,
 • Kiralananın kötü kullanımından doğan zararların tazmini,
 • Kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi durumunda tahliye,
 • Yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliye.

Davaları konularında müvekkillerinin yanında olmaktadırlar.

Çiğli Kira Hukuku Avukatı

Çiğli Ceza Avukatı

Çiğli Ceza Avukatı olarak Ceza davalarına bakan İzmir Ataşehir ceza avukatı, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerini temsil etmektedir. Mağdur sıfatlı müvekkil adına şikayet dilekçesinin detaylı bir şekilde hazırlanması ile Çiğli Ceza Avukatı olarak Gürbüz Law+ Partners uzman kadrosu ile emniyet ve savcılık aşamasında ifade alınırken müvekkilin yanında hazır bulunarak müvekkillerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tecrübelerini ortaya koymaktadır. Çiğli Ceza Avukatı, Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemeleri veya Sulh Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi veya Çocuk Mahkemeleri yargılamalarında Çiğli Ceza Avukatı; müşteki vekili, sanık müdafi, mağdur vekili, suça sürüklenen çocuk müdafi olarak hizmet verir.

Çiğli Miras Avukatı

İzmir Ataşehir Miras avukatına başvurarak mirastan paylarını talep edebilecek yasal mirasçılar şu şekildedir:

 • Birinci derece mirasçılar çocukları
 • İkinci derece mirasçılar anne ve babası
 • Üçüncü derece mirasçılar büyükanne ve büyükbabası
 • Evlilik dışı hısımlar
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık

Yukarıda bahsi geçmekte olan ve uygulamada sıklıkla karşılaştığımız konular haricinde miras hukukundan kaynaklanmakta olan bir uyuşmazlığın söz konusu olması halinde gecikmeksizin Çiğli Miras Avukatı Gürbüz Law+ Partners olarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

Çiğli Miras Avukatı ile Miras sahibinin gaipliğinin kabulü ve ya vefatından sonra mal bölümü ile başlayan miras hukukuna; kendisini bu alanda geliştirmiş, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Çiğli miras hukuku avukatı olarak ofisimiz bünyesinde hizmet sunulmaktadır. Miras konusunda alanında uzman Çiğli miras avukatı tarafından hukuki destek almak hak kayıplarının önüne geçecektir.

Miras avukatı ne iş yapar, hangi davalara bakar sorusunun cevabı şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vasiyetname (resmi, yazılı, sözlü)
 • Miras sözleşmesi ve feshi
 • Miras paylaşımı
 • Miras reddi
 • Saklı paylı olan mirasçılar
 • Ölüme bağlı tasarruflarının yorumu
 • Tasarruf oranının hesaplanması
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Tenkis

Çiğli Miras Avukatı, Miras hukuku alanında profesyonelleşmiş ve avukatlık yaşamı boyunca miras hukuku dava türlerine hâkim olmuş avukatlar tarafından miras davalarına bakılmaktadır. Çiğli Miras avukatları, miras konusunda yaşanabilecek her türlü olumsuzlukları giderme üzerine yoğunlaşmış kişilerdir. Çiğli Avukat gerekli olan tüm prosedürleri yerine getirerek müvekkilinin her türlü problemini çözüme kavuşturmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir