İcra ve İflas Hukuku​

İcra ve iflas hukuku, alacaklı kişilerin alacağının mümkün olan en kısa sürede, Devlet kuvvetinin yardımıyla, zorla getirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır. İcra ve İflas hukukunda cebri icranın konusu borçlunun bizzat kendisi (yani vücut bütünlüğü) değil, ancak malvarlığıdır. Diğer bir deyişle cebri icra borçlunun malvarlığı üzerinde uygulama alanı bulur.

İcra Takip ve Davalar Nelerdir?

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İcra Takibinin İptali ve Geri Bırakılması
 • İpotek ve rehin takipleri,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödeme emrine /icra emrine itiraz,
 • İhtiyati haciz,
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması,
 • İstihkak davası,
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Menfi Tespit Davaları
 • İstirdat davaları,
 • Alacak davaları başta olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan bütün davaların ve icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibi başta olmak üzere birçok hizmet verilmektedir.
 • İflas talebi,
 • İflasın ertelenmesi/konkordato işlemleri

İcra Hukuku ikiye ayrılır:

 1. İlamlı İcra
 2. İlamsız İcra

İlamlı İcra Nedir? İlamlı icrada alacaklının elinde borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme kararı vardır. Alacaklı, mahkeme kararını icra dairesine vermesiyle İlamlı icra takibini başlatmış olur. İlamlı takibin konusu para alacağı olabileceği gibi bir şeyin teslimi de olabilir. Borçlu, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde mahkeme kararında ki borcu ödemez ise alacaklı borçlunun mallarını haczetme satma ve alacağına kavuşma hakkına sahiptir. Alacaklının alacağı bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş olduğundan borçlu borcu olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunamaz ve takibin durmasını sağlayamaz.

İlamsız İcra Nedir? İlamlı icradan başka para ve teminat alacakları için ilamsız icra yolu kabul edilmiştir. İlamsız icra takibi başlatılabilmesi için bir mahkeme kararı değildir. Alacaklı yalnızca alacağının varlığını belirterek borçlu adına bir takip başlatabilir. Bu icra takibinin başarıya ulaşması için alacaklının başlattığı takipte borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi yeterli olacaktır. Ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde borç kesinleşecek ve borçlunun mallarına haciz konulup alacaklının alacağı tahsil edilebilecektir.

Gece Vakti Haciz İşlemi Yapılabilir mi?

Kural olarak gece vakti hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. İstisnası ise gece iş görülen yerlerde (bar, gece kulübü, sinema tiyatro) vb yerlere haciz yapılması mümkündür. Gündüz başlayan haczin gece de devam edilebilir.

Hangi Hallerde İcra Takip İşleri Ertelenir?

 1. Borçlunun Ölümü
 2. Borçlunun Yakınlarından Birinin Ölümü
 3. Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması
 4. Borçlunun Asker Olması
 5. Borçlunun Ağır Hastalığı
 6. Konkordato Mühleti

İlamsız İcra Takip Türleri Nelerdir?

 1. Genel Haciz Yoluyla Takip
 2. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip
 3. Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi

 Genel Haciz Yolu İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Genel haciz yolu yalnızca para alacakları içindir. Genel haciz yoluna başvurulması için herhangi bir belge olmasına da gerek yoktur. Takip dayanağı evrak olmadan dahi icra takibi başlatılabilmektedir. Bono, çek, poliçe içinde Genel Haciz Yoluyla takip başlatılmasına bir engel yoktur fakat Kambiyo Senetlerine özgü takip yapılması alacaklı lehine olacaktır. Genel Haciz Yoluyla takip yalnızca Türk Parasıyla yapılabilir. Alacak yabancı para ise Türk Parasına çevirilerek takip yapılır. Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz ederse takip durur ilamsız takiplerde alacaklının duran takibe karşı dava açması gerekmektedir. Bu davalar İtirazın İptali ve İtirazın Kaldırılması Davasıdır. Alacak İcra İflas Kanunu Madde 68 ve 68/a’daki yazılı belgelerden sayılması durumunda İtirazın Kaldırılması davası açılabilecektir. Kanunda sayılan belgelerin varlığında bu dava ispat yönünden alacağının varlığını kanıtlamada İtirazın İptali Davasına göre daha avantajlı bir seçim olacaktır.

Borçlu İcra Takibine İtiraz Ederse Ne Olur ?

Borçlu, ilamsız icra takibindeki ödeme emrinin kendine tebliğ edilmesinden itibaren takibe itiraz etmesi için yedi günlük süresi vardır aksi halde takip kesinleşir. Borçlu, İcra dosyasının bulunduğu ilgili icra dairesine borcu olmadığına dair itirazı yaparak takibin durmasını sağlayabilir.

Alacaklı ise bu işlem üzerine duran takibi tekrar canlandırmak ve alacağına kavuşmak için ödeme emrine itiraz etmiş dosya borçlusu aleyhinde genel dava olan İtirazın İptali Davasını açar. İtirazın İptali Davasının konusu borçlunun itiraz ettiği alacaktır. İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme uyuşmazlığın türüne göre Asliye Hukuk, Ticaret, Sulh ve diğer özel mahkemelerden herhangi biri olabilmektedir. Yetkili mahkeme ise ilamsız icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir. Alacaklının açacağı İtirazın İptali Davası bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

Alacaklının alacağına kavuşması için başvuracağı bir diğer yol ise İtirazın Kaldırılması Davası açmaktır. Alacaklı, alacağı İcra ve İflas Kanunu madde 68 ve 68/a da sayılan yazılı belgelerden birine bağlı olması halinde bu davayı açabilecektir. Bu dava özel bir dava olup İtirazın İptali kadar uzun sürmeyecek ve alacağın ispatı daha kolay olacaktır. Alacaklının açacağı İtirazın Kaldırılması Davası altı aylık hak düşürücü süreye tabidir.

Kambiyo Senedi İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kambiyo Senetleri (bono, poliçe, çek) özel bir takip türüdür. Bu icra türünde takip açabilmek için alacaklının elinde bono çek ya da poliçe olması gerekmektedir. Kambiyo Senetlerine özgü İcra takiplerinde de önceden bir mahkeme kararı alınmasına gerek yoktur. Kambiyo Senetlerine Özgü İcra takiplerinde alacaklı borçlunun yerleşim yerinde veyahut kambiyo senedinin düzenleme yerinde takip yapmak zorundadır. Genel Haciz Yolundan farklı olarak kambiyo senedi alacaklısı takip talebine Kambiyo senedinin aslını eklemek zorundadır. Genel Haciz Yolundan farklı olarak Kambiyo Senetlerine Özgü İcra takiplerinde itiraz süresi beş gün olup itiraz İcra Mahkemesine yapılır. Ödeme emrine itiraz satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz. Yani alacaklı takibe dayanarak borçlunun mallarına haciz koyabilir fakat haczedilen mallar satılamaz.

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Kiracı, muaccel olan kirayı ödemezse, alacaklı kiracı borçluya karşı ödenmeyen kira alacağı için genel haciz yolu ile takip yapabilir. Yalnız ödenmeyen kira borçları için açılan icra takibinde kiracıdan yalnızca ödenmeyen kira bedelleri tahsil edilir. Kiracı borçlunun tahliyesine karar verilmez. Kiraya veren alacaklı vadesi gelmiş kira alacaklarıyla beraber borçlunun tahliyesini de talep etmesi durumunda takip ilamsız tahliye takibi olacaktır. İcra takibine tahliye talebi ve kira sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir. Borçlunun icra takibine itiraz süresi kendisine ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren yedi gündür. İtiraz edilmemesi halinde takip kesinleşir fakat kiraya veren alacaklı hemen tahliye isteyemez. Kanunda sayılan ödeme süreleri olan adi kiralarda on, konut ve çatılı işyerinde otuz ve ürün kiralarında altmış) günlük süreleri beklemesi gerekmektedir.

İlamsız İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi Neresidir?

İlamsız icrada genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Sözleşmeden doğan para borçları için Sözleşmenin yerine getirileceği yerdeki icra dairesi ve sözleşmenin yapıldığı yerdeki icra dairesi de yetkilidir

İcraya Verilince Ne olur?

Evinize veya işyerinize İcra dairesinden ansızın bir tebligat gelebilir. Alacaklınız veyahut herhangi bir kişi size icra takibi başlatmış olabilir. İlamsız İcra takibinin başlatılması için herhangi bir belge gerekmediğinden bazı kişiler haksız olarak da aleyhinizde icra takibi başlatabileceklerdir. Yapmanız gereken ilk şey alanında Uzman İcra Avukatına en kısa zamanda tebligatla beraber gitmeniz ve icra takibinin türüne göre İcra Avukatıyla beraber uygulanacak prosedürle ilgili bir yol çizmenizdir. İcra kağıdını alır almaz en kısa sürede herhangi bir işlem yapmamanız durumunda borç kesinleşecek ve borcunuz olmasa dahi o borçtan sorumlu olacaksınız. Hak kayıplarına uğramamak için İcra dairelerinden herhangi bir evrak gelmesi durumunda İcra Avukatına başvurmanız gerekmektedir.

İcra Borcu Taksitlendirme İmkanı Var mıdır?

Alacaklı avukatı tarafından başlatılan icra takibinde ilamlı takiplerde kanunda belirtilen sürenin geçmesiyle ilamsız takiplerde kanunda belirtilen ilgili sürede borçlunun borca itiraz etmemesi halinde borç kesinleşir. Kesinleşen borcun tahsilini icra avukatı yapmaktadır. İcra dairesinin kesinleşen borcu taksitlendirme gibi bir yetkileri yoktur. Taksitlendirme işlemini yalnızca borcun mahiyetine göre icra avukatı yapabilmektedir.

Gürbüz Law+ Partners olarak amacımız müvekkillerimizin alacaklarına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşması olup, yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir. Müvekkilin alacağının tahsili amaçlı İlamlı ve ilamsız her türlü icra takibi dosya takibini yürütmek ve borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

İstanbul İcra Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Gürbüz Law + Partners İstanbul İcra Avukatı olarak sorumluluğu İcra ve İflas Kanunu ile ilgili her türlü konuda; alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; İlamlı icra, İlamsız icra, Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip başlatmak, İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması, İstihkak, Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit, İstirdat davaları vb icra hukukundan kaynaklı açılan davaların takibine  ve benzeri uyuşmazlıklara yönelik hukuki sorunların çözümlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlama ve çıkan uyuşmazlıklarda dava takip süreçlerinde yanınızda olmaktadır.

İcra Hukuku Uyuşmazlıkları hakkında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi için (0216) 208 45 47 numaralı telefondan veya info@gurbuzlaw.com üzerinden Uzman Avukat Kadromuzla temasa geçebilirsiniz.