Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku​

Ticaret ve sözleşmeler hukuku 6 alt başlıkta incelenir. Bunlar: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukukudur.

Ticaret hukukunun amacı ticari faaliyete katılan kişilerin(gerçek veya tüzel) özel çıkarlarını korumaktır. Bunun için ticaret hukuku yedek hukuk kuralları koyar. Bu nedenle ticaret Hukukunda emredici kurallar daha azdır.

Ticaret hukukunun medeni hukuk ilişkilerinden farklı temel özellikleri vardır. Bu temel özelliklerin farklı olmasının nedeni ticaretin yapısından kaynaklanır Örnek vermek gerekirse; Ticaret sürat ister, dinamiktir; medeni hukuk ilişkileri durağandır.

Ticaret hukukunda zaman aşımı ve hak düşürücü süreler borçlar hukukuna nazaran daha kısadır. (B.K.’da 10 yılken T.T.K’da 6 ay)

Ticaret hukukunda kamu çıkarı korunması için haksız rekabet olduğu zaman müşterilere dahi dava açma imkanı tanınmıştır.

Ticaret hukuku bağımsız bir daldır. Medeni hukuk ile borçlar hukuku ile ticaret sorunları çözülemez.

Ticari Davalar ve Ticaret Avukatını Davaları Takibi

Ticari dava demek her ticari işin ticari dava şeklinde görüleceği anlamına gelmez.  3 farklı nitelikte Ticari dava vardır;

1-Mutlak ticari davalar (tarafların tacir olup olmamasına bakılmaz)

2-Bir ticari işletme ile ilgili olmak şartıyla havale, saklama ve fikir ve sanat eserleri ile ilgili davalardır.

3-Her iki tarafın da tacir ve uyuşmazlığın onların ticari işletmesi ile ilgili davalardır. (Nisbi ticari davalar)

Ticaret avukatı muhatap olduğu uyuşmazlık her ne ise iyi analiz etmeli ve somut olayın koşullarına göre müvekkili yönlendirmelidir. Somut olayın tespiti uyuşmazlığı çözecek mahkemenin görev ve yetki alanı açısından bile önem arz etmektedir. Alanında uzman bir ticaret avukatı doğru yaptığı tespit ile davanın seyrinin uzun yıllar sürmesinin önüne geçebilecektir.

Şirketler Hukuku

Hukukumuzda tüzel kişiliği olan şirketler ticaret şirketleridir. Bunlar, anonim, limited, kollektif, komandit şirket ve kooperatiftir. Tüzel kişiliği olmayan şirket ise adi şirkettir. Adi şirket Türk Borçlar Kanunu kapsamında mevzuatta yer almaktadır. Tüzel kişiliği bulunan şirketler ise Türk Ticaret Kanunu içerisinde bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu içerisinde Şirketler hukukunu oluşturan hükümlerde en geniş yer alan şirket anonim şirkettir.

  • Şirket Kurulumu Yapılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin Ticaret Avukatı Tarafından Hazırlanması

TBK madde 620 uyarınca; “İki veya daha fazla kişinin, ortak amaca ulaşmak için, emek ve mallarını birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir. “

Ticaret avukatı tarafından bir şirket kuruluşunun yapılabilmesi için öncelikle şirket ana sözleşmesinin hukuka ve taraf iradelerine uygun şekilde titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Ticaret avukatları tarafından hazırlanacak olan şirket ana sözleşmesinin hukuki açıdan risk taşıması son derece güçtür.

Kurucu ortaklar tarafından esas sözleşmenin imzalanmasının ardından, imzaların noterde onaylanması gerekmektedir. Akabinde yine ticaret avukatının da süreci yürütebileceği bu ana sözleşmenin ticaret siciline tescil edilmesi ve bu tescilin ilan edilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler ticaret avukatı nezdinde titizlikle takip edildiği sürece şirket kurulumunda herhangi bir sorun çıkması mümkün değildir.

Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirketlerde Yönetim biçimi; tüzel kişiliği bulunduğu için anonim ortaklık, kanunen zorunlu organları vasıtasıyla yönetilir. AŞ’lerde karar organı genel kurul (umumi heyet), yürütme organı yönetim kurulu(idare meclisi)dur.

Sözleşmeler Hukuku

Anonim ve Limited Şirketler ana sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, işyeri kira sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri dahil olmak üzere müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü nitelikte sözleşmelere ilişkin süreçler yetkin avukat kadromuz tarafından yürütülmektedir.

Hukuk ofisimiz  tarafından işbu sözleşmeler Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere talep edilen muhtelif dillerde hazırlanabilmektedir.