Yönetim Planı Nedir? Site Bina Yönetimi

Yönetim Planı Nedir?

Site yönetim planı, toplu yaşanan konutlarda her bir konut sakininin belirli bir düzen içerisinde yaşamasına katkı sağlamaktadır. Her malik ya da kiracı yönetim planı çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Yönetim planı Tapu Müdürlüğünden alınabilir. Bunun için herhangi bir kat malikinin ya da yöneticinin ilgili tapu dairesine giderek, binaya ya da siteye ait yönetim planını talep etmesi yeterli olacaktır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı ile kurulan, belirli kural ve kanunlara göre yönetilmesi için oluşturulan plana yönetim planı denir. Yönetim planı, bir konutta oturan bütün kat maliklerini bağlar.

Site Aidatı Ne Zaman Arttırılabilir?

Site Aidatı yılda bir defa yapılan genel kurulda arttırılabilir. Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Bu toplantıda her yıl, o yıl için planlanan bütçe çerçevesinde kat maliklerine belirlenen aidat rakamı açıklanır. Fakat süreç içerisinde öngörülemeyen giderlerin olma riskine istinaden yıllık toplantı beklenmeden de aidat artışı yapılması mümkündür. Bu durum tapu siciline kayıtlı olan yönetim planında yönetim kurulunun veya yöneticinin genel kurul yapmadan da dönemi içinde ortak gider ve avans paylarını belli bir oranda arttırma yetkisi yazılı olabilir. Bu oran genellikle aidatın %15 veya %20’lik miktarını geçmemektedir.

Site Genel Kuruluna Davet Nasıl Olur?

Günümüz şartlarında birçok apartman veya sitede kanundaki şekil şartlarına uygun olmayan usuller ile toplantı tarihi bildirimi yapıldığı görülmektedir. Fakat Kat Mülkiyeti Kanunu madde 29/2 gereği yani toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı listesi veyahut da iadeli taahhütlü posta yoluyla, toplantı sebebi de bildirilerek kat malikleri toplantıya çağırılmalıdır. Kanunun belirlediği bu şekil şartına uygun olmayan davetler geçersiz sayılmaktadır.

Kat Malikler Kurulu Toplantısında Yeter Sayı Nedir?

Kat Mülkiyeti Madde hükmü uyarınca “KMK / Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.”

Görüldüğü üzere Kat Malikleri Toplantısında yeter sayı prensipte oy çokluğudur. Fakat toplantıya kat malikleri sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile başlamak bir ön şarttır. Bu sayı toplanamaz ise ikinci bir toplantı en geç 15 gün sonra yapılmalıdır. Kanun koyucu bu ikinci toplantı için toplantıyı başlatmak için bir yeter sayı aramamıştır. İkinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile toplantıda karar alınmasına olanak sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir