Vergi Hukuku​ & Vergi Ceza Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hizmetlerine harcanmak üzere devletin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi maddelerin, hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı paralara denmektedir. Anayasanın 73. maddesine göre her bir birey vergi ödemek zorundadır. Bazen  vergi alacaklısı olan devlet ile vergi borçlusu olan mükellef arasında verginin tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme ve tahsil işlemlerinden dolayı ortaya anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların çözüm noktasını vergi hukuku sağlamaktadır.

Gürbüz Law + Partners avukatları olarak ulusal ve uluslararası anlaşmaları değerlendirerek şirketlerin vergi açısından yeniden yapılandırılmaları, vergi davalarının takibi, vergi incelemeleri sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve olası vergi incelemelerinin önlenmesi için gerekli adımların atılması, gibi birçok alanda temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Vergi Dairesi tarafından Hesap hataları ve Vergilendirme hatalarının düzeltilmesinde , Vergi Ceza İhbarnameleri ve Ödeme Emrine iptal davalarının açılmasında, Vergi Daireleri tarafından yapılan ve Anayasal ilkelere aykırı mükellef sınıflandırma işlemlerine karşı iptal davalarının açılmasında ve bu dava süreçlerinin takibinde tecrübeli kadrosuyla işlemleri yürütmektedir.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma Değer Vergisi kısa adıyla KDV yapılan mal ve hizmet teslimlerinde  mal ve hizmeti teslim alanının teslim edene ödediği vergidir. 1984’te kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan KDV, bir diğer tanımla tüketim vergisidir.

Türk vergi sistemi “beyana” tabidir. Kişiler ya da kurumlar belirli dönemlerde ne kadar kazanç elde ettiklerini ve bu kazançtan ne kadar vergi vermesi gerektiğini beyan eder.

Sıklıkla karşılaşılan vergi türleri nelerdir?

Vergi Hukuku

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisine tabi olan kişiler gerçek kişilerdir. Bunlar; hukuki olarak hak edinebilecek olan ve yetki kullanabilen, kurumsallaşmamış olan mükelleflerdir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre bu vergi türünün tanımı; ‘’Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.’’

Gelirin unsurları:

 1. Ticari kazançlar,
 2. Zirai kazançlar,
 3. Ücretler,
 4. Serbest meslek kazançları,
 5. Gayrimenkul sermaye iratları,
 6. Menkul sermaye iratları,
 7. Diğer kazanç ve iratlar.

Vergi Hukuku

Gelir Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Tam mükellefler:

 • Türkiye’de ikamet edenler,
 • Resmi daire ve müesseselere  ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı bulunup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları,
 • Takvim yılı içerisinde Türkiye’de kesintisiz olarak 6 aydan fazla ikamet edenlerdir.

Bu özelliklere sahip olan mükellefler Türkiye’de yada Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergiye tabi tutulurlar.

Dar mükellefler:

Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişilerse dar mükellef sayılırlar. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergiye tabidirler.

Vergi Hukuku

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi; kuruma ait kazançlar üzerinden alınan vergi türüdür. Bir takvim yılı içerisinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesap edilerek devlete ödenir.

Bu vergi türüne tabi olan kurumlar;

 • Sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • İktisadi kamu kuruluşları,
 • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 • İş ortaklıkları.

Kurum vergisi, kurum kazancının %20’si oranında devlete ödenir.

Vergi Borcu Zamanında Ödenmediği Takdirde Ne Olur?

Vergi beyannamesi verildikten sonra alınan tahakkuk fişinde bu verginin ne zamana kadar ödenmesi gerektiği yazılıdır. Vergi bu tarihe kadar cezasız ödenir. Bu tarihe kadar ödenmeyen vergilerden vergi gecikme cezası alınır.

Vergilerde Teşvikler, istisnalar, muafiyetler Nedir? Kimlere Uygulanır?

Devlet gelir olarak düşündüğü her türlü kazançtan çeşitli adlar altında vergi alıyor. Vergi toplamanın amaçlarında biri de gelir dağılımını kontrol etmek. Devlet, bazı gelir türleri ya da mükellefler için vergiyi daha az alabilir ya da hiç almayabilir.

 • Teşvik: Devlet politikaları gereği, bazı alanları, faaliyetleri, bölgeyi geliştirmek için vergi oranlarında indirime giderek ya da hiç vergi almayarak cazip hale getirmektir.
 • İstisna: Bazı gelirleri, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır.
 • Muafiyet: mükellefi, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır.

Vergi Hukuku Davaları

 1. Vergi aslı, Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Cezalarının İptali davaları,
 2. Özel Esaslar (Kod ) Davası
 3. VUK 153/a Davası
 4. İhtirazı Kayıt Davaları
 5. Vergi hukuku tam yargı davaları,
 6. Vergilerden doğan tüm ihtilafların düzeltilmesi,
 7. Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması,
 8. Hesap hataları ve Vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 9. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi hazırlanması,
 10. Sahte fatura kullanmaktan dolayı açılan davaların takibi,
 11. Vergilerin ödeme emirlerine itiraz,
 12. Ödeme haczi işlemlerine itiraz,
 13. Gerçek ve Tüzel Kişilere teşvikler, istisnalar ve muafiyetlerle ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi,

Vergi Uyuşmazlıklarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Tarh ve tahakkuk aşamasına gelmiş vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlerle ilgili vergi uyuşmazlıklarında görevli mahkeme Vergi Mahkemesi, uyuşmazlık konusu kamu alacağını tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi de yetkili mahkemedir.

Gürbüz Law + Partners müvekkillerin yaşadığı her türlü uyuşmazlık sorunlarını vergi hukuku kapsamında hukuki destek sağlıyor. Bu alanda uzmanlaşmış bir avukat kadrosuna sahibiz. Deneyimli kadromuz ile çözüm ortaklığı sağlamak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Vergi Davası Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Gürbüz Law + Partners İstanbul Vergi Davası Avukatı olarak sorumluluğu Vergi Kanunu ile ilgili her türlü konuda; Devlet ile mükellef arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; Vergi aslı, Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Cezalarının İptali davaları, Özel Esaslar (Kod ) Davası, VUK 153/a Davası, İhtirazı Kayıt Davaları, Sahte fatura kullanmaktan dolayı açılan davaların takibine  ve benzeri uyuşmazlıklara yönelik hukuki sorunların çözümlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlama ve çıkan uyuşmazlıklarda dava takip süreçlerinde yanınızda olmaktadır.

Vergi Hukuku Vergisel Uyuşmazlıkları hakkında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi için (0216) 208 45 47 numaralı telefondan veya info@gurbuzlaw.com üzerinden Uzman Avukat Kadromuzla temasa geçebilirsiniz.