Alacak Davası

ALACAK DAVASI

Alacak davası borçlu tarafından borcun konusunun yerine getirilmemesi durumunda alacaklının borçludan alacağını elde edebilmek amacıyla açtığı davadır. Gürbüz Law +Partners Hukuk Bürosu Yenişehir Alacak Davası Avukatı müvekkillerinin alacaklarından kaynaklı uyuşmazlıklarının çözümü konusunda etkin hukuki desteği sağlamaktadır.

Alacak davasından bahsedebilmek için öncelikle borç ilişkisinin bulunması ve alacaklının alacağını tahsil edemiyor olması gereklidir. Alacak hakkının sahibine alacaklı denmektedir. Türk Borçlar Kanuna göre borcun doğumunun dört ana kaynağı vardır. Bunlar; Sözleşme, Haksız Fiil, Vekaletsiz İş Görme ve Sebepsiz Zenginleşmedir. Alacak davası HMK‘ da düzenlenmiş olup eda davası niteliğindedir.

Alacak Davası Şartları

Alacak davası açılabilmesi için bu şartların birlikte gerçekleşmiş olması gereklidir:

  • Borcun talep edilebilir hale gelmesi yani muaccel olması
  • Borcun ödeme tarihinin geçmiş olması ve henüz ödenmemiş olması
  • Daha önce borcun alacaklıya ödenmemiş olması
  • Alacağın dava aşamasında net olarak belirtilebilecek nitelikte olması lazımdır.

Eğer bir alacak söz konusu ise ve borçlu taraf edimini yerine getirmiyor, borcunu ödemekten kaçınıyor ise eda davası çeşitlerinden olan alacak davası açılabilmektedir. Alacak davalarında alacağın belirli veya belirlenebilir nitelikte olması gereklidir.

Alacak Davası Şartları

Belirsiz Alacak Davası

HMK madde 117 uyarınca düzenlenmiş olan belirsiz alacak davasında davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını veya değerini tam ve kesin olarak belirlenememesi, belirlenebilecek durumda olmaması söz konusu olup alacaklı aralarındaki hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirterek belirsiz alacak davası açabilecektir. Belirsiz alacak davası açıldığı takdirde zamanaşımı alacağın tamamı açısından kesilir. Şartları oluştuğu takdirde belirsiz alacak davası ikame etmenin alacaklı yararına belli başlı faydaları bulunmaktadır. Bunlar özetle şu şekilde sıralanabilir; yargılama giderleri aza indirilmiş olur, yanlış veya eksik talepte bulunma riski azaltılır, talep sonucu belirlenebilir hale geldiğinde karşı tarafın muvafakatine bağlı olmaksızın arttırılabilir, talep sonucunun arttırılması ve faiz talep edilmesi halinde faiz dava tarihinden itibaren hesaplanır, zamanaşımı alacağın tamamı açısından kesilir.

Belirsiz alacak davası niteliği gereğince istisnai bir dava türü olup davacının dava dilekçesinde davasını belirsiz alacak davası olarak açtığını açıkça belirtmesi gerekmektedir. Alacak davalarında her somut olay birbirinden farklı niteliklere sahip olmaktadır. Yenişehir Alacak Davası Avukatı olarak davaların hazırlanması ve yürütülmesi aşamasından şahıs ve kurumsal müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Yenişehir Alacak Davası Avukatı

Alacaklı alacağın değerini ve miktarını belirleyemediği durumlarda bunun mahkeme tarafından belirlenmesi için belirsiz alacak davası açması gerekir. Alacak davaları içerisinde çok teknik bilgi ve detay barındırmaktadır. Alacak davasının belirli alacak davası veya belirsiz alacak davası olarak açılmasının tespiti oldukça önemlidir. Bu sebeple mutlaka alanında uzman bir alacak davası avukatı tarafından hukuki danışmanlık alınmalıdır. Yenişehir alacak davası avukatı olarak müvekkillerinin talepleri doğrultusunda alacak haklarını elde etmelerini ve hak kayıplarına uğramalarının önlenmesine yönelik destek vermektedir. Alacak davalarında ispat yükünün sağlanması son derece önemli olup iddiaların delil ve emareler ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan Yenişehir alacak davası avukatı alacak davalarını departmanındaki uzman avukat vasıtası ile süreci yürütmektedir.

Alacak davasında görevli mahkemeler şu şekildedir: Alacağın konusu ticari ilişkiden kaynaklanmaktaysa Ticaret mahkemeleri, Alacak tüketici ve satıcı arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktaysa tüketici mahkemeleri, kira ilişkisinden doğan alacak davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri, alacağın konusunu genel hukuki işlemler oluşturuyorsa Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir