Yenişehir İş Hukuku Avukatı

Yenişehir İş Hukuku Avukatı

İşçi ve işveren müvekkillerimize iş hukuku alanında da Yenişehir iş hukuku avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bu ilişkinin korunmasını ve sürekliliğini amaçlayan bir hukuk dalıdır. İş kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Gürbüz Law +Partners Hukuk Bürosu, ofisi Yenişehir olmak üzere İstanbul Pendik’te faaliyet göstermektedir. Yenişehir iş hukuku avukatı olarak iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü konusunda işveren sıfatındaki kurumsal müvekkillerine ve işçi sıfatına sahip müvekkillerine iş hukuku alanlarında gerekli hukuki desteği eksiksiz sağlamaktadır. Yenişehir iş davası avukatı olarak kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışımız ile müvekkillerimiz, talepleri doğrultusunda hedeflenen amaca en hızlı şekilde ulaşmaktadır.

Yenişehir İşçi Alacağı Avukatı & İşçi Alacağı Davası Nasıl Açılır?

İşçi alacağı davası işveren ve işçi arasındaki hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır. İşverenin iş kanunda düzenlenen yükümlülüklerine uymaması dolayısıyla işçiye hukuki dayanağı olan hakların ödenmemesi, sonucunda açılacak olan davadır. İşçi alacağı davalarında işçi avukatına danışılmadan açılacak davalar, işçiyi maddi yönden hem parasal hem zamansal kayıplara uğratmaktadır. İşçinin haklarından gerekli kazanımları sağlayabilmesi kazanacağınızdan fazlasını karşı tarafa ödememesi, tazminatlarının doğru hesaplanması ve haklarını kaybetmemesi için mutlaka iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan destek alınmalıdır.

Yenişehir işçi alacakları avukatı, müvekkillerinin işçi alacaklarına dair hukuki sürecini kapsamlı bir şekilde takip etmektedir. Dosyaların avukat ile takip edilmediği ihtimalinde dosya işlemleri ve duruşma işlerinin sürüncemede kalması kuvvetle muhtemeldir. İş hukuku davaları niteliği bakımından delil ve ispata ilişkin olarak yürütülmektedir. Bu yüzden iş davalarında tecrübeli bir iş davası avukatıyla çalışılması oldukça önem taşımaktadır. Yenişehir iş hukuku avukatı müvekkillerinin iş hukukundan doğan alacaklarını eksiksiz bir şekilde çözüme kavuşturma potansiyeline sahiptir.

Yenişehir İşçi Alacağı Avukatı

İşçilerin Talep Edebilecekleri Alacak Hakları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı

İşçinin kanunda belirtilen nedenler ile iş sözleşmesinin bitmesi sonucu işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Kişinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçi olması, en az bir yıl çalışmış olması, söz konusu iş sözleşmesinin iş kanununda belirtilen sebepler dolayısıyla sonlandırılması gerekir.

İhbar Tazminat

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf, karşı tarafa işçi ya da işveren sıfatı fark etmeksizin bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İş kanunumuzda uyulması gereken süreler asgari olarak belirtilmiştir. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesheden işveren, bu sürelerin karşılığı olan ücreti ihbar tazminatı olarak işçiye ödemekle yükümlüdür.

  1. İşçinin altı aydan daha kısa sürmüş olan işi için, bildirimin karşı tarafa yapıldığı tarihten itibaren iki hafta sonra,
  2. İşçinin altı aydan bir buçuk yıla uzanan süredeki işi için, bildirimin karşı tarafa yapıldığı tarihten itibaren dört hafta sonra,
  3. İşçinin bir buçuk yıldan üç yıla kadar devam etmiş olan işi için, bildirimin karşı tarafa yapıldığı tarihten itibaren altı hafta sonra,
  4. İşçinin üç yıldan daha fazla süre devam etmiş işi için, bildirimin karşı tarafa yapıldığı tarihten itibaren 8 hafta sonradır.

Yıllık Ücretli İzin Alacağı

İşyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçi sıfatına sahip kişilere yıllık ücretli izin verilir. İşçi sıfatına sahip kişiler yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez. İşverence bu izin hakkının işçiye kullandırılması zorunludur. Yıllık ücretli izin alacağı iş sözleşmesinin feshiyle muaccel olur. Kanuni bir hak olması sebebiyle, yıllık ücretli izin alacağının talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin haklı veya haksız nedenle feshedilmesinin önemi yoktur. Yıllık izin süreleri kullanılmadığı zaman birikir dolayısıyla sözleşme ilişkisi bitene kadar işveren tarafından bu izinlerin işçiye kullandırılması gerekir.

İşçilere işverenleri tarafından verilmesi gereken yıllık ücretli izin süresi kanunda öngörülmüştür:

  1. Bir yıldan başlayarak beş yıla kadar çalışmış olanlara on dört günden az verilemez
  2. Beş yıldan fazla çalışmış olup on beş yılı tamamlamamış olanlara yirmi günden az verilemez.
  3. On beş yılı tamamlayarak daha fazla çalışmış olanlar yirmi altı günden az verilemez.

Fazla Mesai Ücreti

İş Kanununda işçinin çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saat olması gerektiği bu çalışma saatini aşan çalışmaların fazla çalışmayı oluşturacağı düzenlenmiştir. İşçi fazla mesai ücretini talep etmeye kanuni olarak sahiptir. Fazla mesai alacaklarının talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekmez, iş sözleşmesinin devam ettiği zaman diliminde de işverenden fazla mesai alacakları işçi tarafından talep edilebilmektedir. İşçinin fazla çalışması durumunda işveren işçinin onayını almak zorundadır.

İş Kazası, Meslek Hastalığı Tazminatı

İş kazası geçiren işçinin, maddi ve manevi olarak uğradığı zararlara karşılık alabileceği işçi alacaklarıdır. Bu kapsamda; Ölüm halinde cenaze giderleri ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar, Tedavi giderleri, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Kazanç kaybı, Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpları talep etme hakkı vardır.

Hafta Tatili Ücreti Alacağı

İşçiye yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz hafta tatili olarak da bilinen en az yirmi dört saat dinlenme süresi verilmelidir. Çalışılmayan hafta tatili günü için o günün karşılığı olan bedel, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın tam olarak işçiye ödenmelidir. İşçi hafta tatilinde çalışırsa, çalışılan günün yevmiyesi alacağı hakkı doğmaktadır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Kanunlarımızda genel tatil günü ve ulusal bayram olarak kabul edilmiş olan tarihlerde işçiler çalışmazlarsa, iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin işverenler tarafından işçilere ödenmesi zorunludur. İşçiler tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalıştıkları her gün için bir günlük ücret işveren tarafından işçiye ödenmek durumundadır.

Asgari Geçim İndirimi

Devlet tarafından işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler gözetilerek gelir vergisi üzerinden işçiye uyguladığı indirimdir. İşçi alacakları kapsamında değerlendirilir. Asgari geçim indirimi işveren tarafından işçiye verilmez. Asgari geçim indirimi(agi) ödenekleri devlet tarafından yapılır ve işverenin vergisinden düşülür.

İşçilerin Talep Edebilecekleri Alacak Hakları Nelerdir

İş Davası Açmadan Önce Arabuluculuk Zorunlu mudur?

1 Ocak 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile işçinin talep edeceği alacakları ve tazminat davaları için zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiş, dava açmanın ön koşulu bu usule uyulmasına bağlanmıştır. İş davası açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması kanundan dayanağını alan yasal bir zorunluluktur.

Arabuluculuk şartı tamamlanması ve tarafların anlaşamaması durumunda dava açılmamasına engel bir durum yoktur. İşçinin işverenden talep edebileceği hak ve alacakları yönünden hak kaybına uğramaması için iş hukuku avukatı ile sürecin takibi sağlanmalıdır. Yenişehir işçi avukatı işçi statüsünde olan müvekkillerinin kanuni haklarını savunmakta olup iş hukuk alanındaki uyuşmazlıkların dava takibinde uzman yardımında bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir